25 sierpnia 2022 r.

Jak wygląda egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (poziom B1) - opis formatu

Jeśli planujesz zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (poziom B1), albo już się do niego pilnie przygotowujesz, na pewno chcesz dokładnie wiedzieć, co Cię czeka i jak on wygląda.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy dokładny opis wszystkich części (i zawartych w nich modułów) egzaminu.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Z ilu części składa się egzamin?

Egzamin składa się z dwóch części i pisemnej oraz ustnej. W sumie złożony jest z pięciu modułów (ponieważ część pisemna składa się aż z czterech modułów).

Ile czasu trwa egzamin?

Część pisemna egzaminu certyfikatowego składa się z czterech modułów i trwa do 190 minut.

Część ustna zawiera jeden moduł i trwa do 15 minut.


Część PISEMNA egzaminu


Kiedy odbywa się część pisemna egzaminu?

Część pisemna egzaminu odbywa się w pierwszym dniu jego trwania.

Ile czasu trwa część pisemna egzaminu?

Czas trwania egzaminu pisemnego to 190 minut.

Ile punktów można zdobyć w tej części?

Z egzaminu pisemnego można w sumie, maksymalnie, zdobyć 80 punktów.

Jak wygląda część pisemna? Z czego się składa?

Egzamin pisemny składa się z czterech modułów:

  • słuchania (rozumienia ze słuchu)

Odtworzone zostaną (jeden lub dwa razy) nagrania do słuchania - monolog i/lub dialog. Słuchając odtwarzanych nagrań, zdający rozwiązują zadania (zaznaczają prawidłowe odpowiedzi, lub odpowiadają na pytania, lub też uzupełniają luki w tekście). Zadania te mają na celu przetestowanie stopnia rozumienia słuchanego tekstu. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. Podczas testu egzaminator nie udziela żadnych wskazówek zdającym. Wszystkie potrzebne do wykonania zadania  informacje znajdują się w odtwarzanym nagraniu. Za część “rozumienie ze słuchu” można zdobyć maksymalnie 20 punktów.

Rozumienie ze słuchu trwa 25 minut.

  • czytania (rozumienia tekstów pisanych)

Ta część egzaminu polega na uważnej lekturze różnej długości tekstów (jednozdaniowych, akapitów, dłuższych tekstów). Zdający mają do rozwiązania kilka ćwiczeń, sprawdzających stopień zrozumienia przedstawionych tekstów. Trzeba zaznaczyć lub udzielić właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z tekstów. Zadania te sprawdzają rozumienie tekstów - ogólne, selektywne i szczegółowe.

Rozumienie tekstów pisanych trwa 45 minut.

  • gramatyki (poprawności gramatycznej)

Na poziomie B1 zdający mają do wykonania dziesięć zadań. W zadaniach wyboru trzeba rozpoznać  i zaznaczyć prawidłową formę gramatyczną. W innych należy utworzyć i zapisać właściwą formę gramatyczną.
Zadania dla zdających w tej części mają na celu sprawdzenie umiejętności praktycznego użycia i zastosowania poprawnych form gramatycznych.

Część sprawdzająca poprawność gramatyczną trwa 45 minut.

  • pisania tekstu użytkowego (wypowiedzi pisemnej)

Zdający mają do wyboru jeden z trzech zestawów zadań. Następnie muszą napisać teksty zgodnie z poleceniami (na temat i w odpowiedniej formie). Tematy wypowiedzi pisemnych nie wymagają specjalistycznej wiedzy.
Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania poprawnej wypowiedzi pisemnej.

Część sprawdzająca umiejętności w zakresie wypowiedzi pisemnej trwa 75 minut.


Część USTNA egzaminu


Kiedy odbywa się część ustna egzaminu?

Egzamin ustny odbywa się następnego dnia po części pisemnej, lub, w uzasadnionych przypadkach, pierwszego dnia egzaminu (po przerwie obiadowej), jeśli uzyska się zgodę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Ile trwa część ustna egzaminu?

Trwa do 15 minut (plus krótkie przygotowanie)

Ile punktów można zdobyć za część ustną egzaminu?

Można za nią zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Podczas ustnej części egzaminu należy sformułować wypowiedź ustną się w oparciu o przedstawione materiały, czyli ilustracje i teksty (polecenia). W każdym z zestawów znajdują się trzy zadania, inspirujące Cię do wypowiedzi: ilustracja/zdjęcie, temat krótkiej wypowiedzi i zadanie dialogowe.  Należy wylosować jeden z trzech zestawów egzaminacyjnych i, po krótkim przygotowaniu się, odpowiadać przed komisją.


Ile trzeba zdobyć punktów, by zdać egzamin?

Aby zdać egzamin certyfikatowy z języka polskiego na poziomie B1 trzeba uzyskać co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% z części ustnej egzaminu.


Planujesz zdawać egzamin certyfikatowy na poziomie B1?

Polecamy weekendowy kurs z egzaminatorem, na którym wyjaśnimy i powtórzymy wszystko co piwienieneś wiedzieć o egzaminie certyfikatowym z języka polskiego lub pełny kurs przygotowujący do egzaminu, dla osób które chcą solidnie nauczyć się do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1.